pacific ocean region (por) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pacific ocean region (por) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pacific ocean region (por) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pacific ocean region (por).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pacific ocean region (por)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Khu vực Thái Bình Dương