pacific hake nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pacific hake nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pacific hake giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pacific hake.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pacific hake

    * kinh tế

    cá tuyết than Thái Bình Dương