pacific suite nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pacific suite nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pacific suite giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pacific suite.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pacific suite

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    điệp Thái bình dương