old salt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

old salt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm old salt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của old salt.

Từ điển Anh Việt

 • old salt

  * danh từ

  thuỷ thủ lão luyện, thủy thủ có kinh nghiệm như salt

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • old salt

  * kinh tế

  già đời

  lõi đời

  tay lão luyện

Từ điển Anh Anh - Wordnet