jack nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

jack nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm jack giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của jack.

Từ điển Anh Việt

 • jack

  /dʤæk/

  * danh từ

  quả mít

  (thực vật học) cây mít

  gỗ mít

  * danh từ

  (hàng hải) lá cờ ((thường) chỉ quốc tịch)

  Union Jack

  quốc kỳ Anh

  * danh từ (từ cổ,nghĩa cổ)

  áo chẽn không tay (của lính)

  bình bằng da (để đựng nước, rượu...) ((cũng) black jack)

  * danh từ

  Giắc (tên riêng, cách gọi thân mật của tên Giôn)

  người con trai, gã ((cũng) Jack)

  every man jack: mọi người

  Jack and Gill (Jill): chàng và nàng

  (như) jack_tar

  nhân viên, thợ, người đi làm thuê làm mướn, người làm những công việc linh tinh ((cũng) Jack)

  Jack in office: viên chức nhỏ nhưng hay làm ra vẻ ta đây quan trọng

  (đánh bài) quân J

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) tiến

  (quân sự), (từ lóng) lính quân cảnh

  (động vật học) cá chó nhỏ

  (kỹ thuật) cái kích ((cũng) cattiage jack); cái palăng; tay đòn, đòn bẩy

  giá, bệ đỡ

  cái đế rút giày ống ((cũng) boot jack)

  máy để quay xiên nướng thịt

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đuốc, đèn (để đi săn hoặc câu đêm) ((cũng) jack light)

  to be Jack of all trades and master of none

  nghề gì cũng biết nhưng chẳng tinh nghề nào

  before you could say Jack Robinson

  đột ngột, rất nhanh, không kịp kêu lên một tiếng, không kịp ngáp

  * ngoại động từ

  ((thường) + up) kích lên (xe ô tô...)

  săn bằng đuốc, săn bằng đèn; câu bằng đuốc, câu bằng đèn

  to jack up

  bỏ, từ bỏ

  to jack up one's job: bỏ công việc

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) nâng, tăng (giá lương...)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) quở trách, khiển, chỉnh (vì sao lãng...)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • jack

  * kinh tế

  cá măng con

  * kỹ thuật

  bệ đỡ

  cái giắc

  cái kích

  cấu nâng

  cơ cấu hẹp

  đầu nối

  đòn bẩy

  đui

  giá

  giá đỡ

  hộp nối dây

  jắc

  kích lên

  kích nâng

  kích xe

  lỗ cắm

  lỗ cắm điện

  nâng lên

  nêm

  máy nâng

  ổ cắm

  ổ cắm điện

  phích cắm

  quặng kẽm

  tay đòn

  thanh chống

  điện:

  con đội xe

  đầu cắm

  xây dựng:

  giá bệ đỡ

  vật lý:

  jắc cắm

  toán & tin:

  ổ nhận

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • jack

  a small worthless amount

  you don't know jack

  Synonyms: doodly-squat, diddly-squat, diddlysquat, diddly-shit, diddlyshit, diddly, diddley, squat, shit

  a small ball at which players aim in lawn bowling

  an electrical device consisting of a connector socket designed for the insertion of a plug

  game equipment consisting of one of several small six-pointed metal pieces that are picked up while bouncing a ball in the game of jacks

  Synonyms: jackstones

  small flag indicating a ship's nationality

  one of four face cards in a deck bearing a picture of a young prince

  Synonyms: knave

  tool for exerting pressure or lifting

  any of several fast-swimming predacious fishes of tropical to warm temperate seas

  male donkey

  Synonyms: jackass

  lift with a special device

  jack up the car so you can change the tire

  Synonyms: jack up

  Similar:

  mariner: a man who serves as a sailor

  Synonyms: seaman, tar, Jack-tar, old salt, seafarer, gob, sea dog

  laborer: someone who works with their hands; someone engaged in manual labor

  Synonyms: manual laborer, labourer

  jackfruit: immense East Indian fruit resembling breadfruit; it contains an edible pulp and nutritious seeds that are commonly roasted

  Synonyms: jak

  jacklight: hunt with a jacklight