giant helleborine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

giant helleborine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm giant helleborine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của giant helleborine.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • giant helleborine

    Similar:

    stream orchid: orchid growing along streams or ponds of western North America having leafy stems and 1 greenish-brown and pinkish flower in the axil of each upper leaf

    Synonyms: chatterbox, Epipactis gigantea

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).