germ segmentation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

germ segmentation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm germ segmentation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của germ segmentation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • germ segmentation

    * kỹ thuật

    y học:

    phân bào noãn