disc pack nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

disc pack nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm disc pack giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của disc pack.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • disc pack

    Similar:

    disk pack: (computer science) a portable pack of magnetic disks used in a disk storage device

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).