disc brake nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

disc brake nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm disc brake giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của disc brake.

Từ điển Anh Việt

  • disc brake

    * danh từ

    phanh dựa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • disc brake

    Similar:

    disk brake: hydraulic brake in which friction is applied to both sides of a spinning disk by the brake pads