discoboli nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

discoboli nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm discoboli giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của discoboli.

Từ điển Anh Việt

  • discoboli

    /dis'kɔbələs/

    * danh từ, số nhiều discoboli

    lực sĩ ném đĩa (Hy lạp xưa); tượng lực sĩ ném đĩa