disclaim nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

disclaim nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm disclaim giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của disclaim.

Từ điển Anh Việt

 • disclaim

  /dis'kleim/

  * ngoại động từ

  từ bỏ (quyền lợi...)

  không nhận, chối

  * nội động từ

  từ bỏ quyền lợi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • disclaim

  renounce a legal claim or title to

  Antonyms: claim

  make a disclaimer about

  He disclaimed any responsibility

  Antonyms: claim