discrete nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

discrete nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm discrete giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của discrete.

Từ điển Anh Việt

 • discrete

  /dis'kri:t/

  * tính từ

  riêng biệt, riêng rẽ, rời rạc

  discrete space: (toán học) không gian rời rạc

  (triết học) trừu tượng

 • discrete

  rời rạc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • discrete

  constituting a separate entity or part

  a government with three discrete divisions

  on two distinct occasions

  Synonyms: distinct