discount nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

discount nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm discount giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của discount.

Từ điển Anh Việt

 • discount

  /'diskaunt/

  * danh từ

  sự bớt, sự giảm, sự trừ (do trả tiền ngay hoặc trả tiền mặt)

  tiền bớt, tiền trừ, tiền chiết khấu

  sự trừ hao (về mức độ xác thực của một câu chuyện, một bản tin...)

  to tkae a story at a due discount: nghe câu chuyện có trừ hao đúng mức

  at a discount

  hạ giá, giảm giá; không được chuộng

  * ngoại động từ

  thanh toán (hối phiếu, thương phiếu...) trước thời hạn (để hưởng một tỷ lệ trừ nhất định); nhận thanh toán (hối phiếu, thương phiếu...) trước thời hạn (để hưởng một tỷ lệ trừ nhất định)

  giảm giá, bớt giá, chiết khấu (do trả tiền ngay hoặc trả tiền mặt)

  bản hạ giá; dạm bán hạ giá

  trừ hao (về mức độ xác thực của một câu chuyện, một bản tin...)

  không kể đến, không đếm xỉa đến, không để ý đến; coi nhẹ, đánh giá thấp tầm quan trọng của

  sớm làm mất tác dụng (một tin tức...)

  such an unfortunate eventuality had been discounted

  trường hợp không may đó đã được dự tính trước

 • discount

  (toán kinh tế) [sự, cố] chiết khấi, sự khấu nợ, sự hạ giá

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • discount

  * kinh tế

  bớt giá

  chiết khấu

  chiết tính

  khấu trừ

  sự bớt giá

  sự chiết khấu (phiếu khoán)

  tiền bớt

  tiền bù

  tiền chênh lệch

  tiền lãi chiết khấu

  * kỹ thuật

  giảm giá

  sự giảm giá

Từ điển Anh Anh - Wordnet