discard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

discard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm discard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của discard.

Từ điển Anh Việt

 • discard

  /'diskɑ:d/

  * danh từ (đánh bài)

  sự chui bài, sự dập bài

  quân chui bài, quân bài dập

  * ngoại động từ

  (đánh bài) chui, dập

  bỏ, loại bỏ, vứt bỏ (quần áo, thói quen, lòng tin...)

  đuổi ra, thải hồi (người làm...)

 • discard

  (lý thuyết trò chơi) chui (bài)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • discard

  * kỹ thuật

  gạt bỏ

  hủy bỏ

  loại bỏ

  loại trừ

  mảnh vỡ

  mảnh vụn

  phế liệu

  thải

  van đĩa

  toán & tin:

  chui (bài)

Từ điển Anh Anh - Wordnet