disc fan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

disc fan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm disc fan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của disc fan.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • disc fan

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    quạt kiểu đĩa