check up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

check up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm check up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của check up.

Từ điển Anh Việt

  • check up

    * danh từ

    sự kiểm tra toàn diện (thường là về sức khỏe)