check signal unit-csu nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

check signal unit-csu nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm check signal unit-csu giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của check signal unit-csu.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • check signal unit-csu

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    bộ báo hiệu kiểm soát