cable tv nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cable tv nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cable tv giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cable tv.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cable tv

    * kinh tế

    truyền hình cáp