cable box nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cable box nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cable box giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cable box.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • cable box

  * kỹ thuật

  hộp cáp

  hộp nối cáp

  xây dựng:

  hộp (chia) cáp