cable sag nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cable sag nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cable sag giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cable sag.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cable sag

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    độ võng cáp xiên

    độ võng dây cáp