cablese nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cablese nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cablese giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cablese.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cablese

    * kinh tế

    ngôn ngữ điện tín