cable line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cable line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cable line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cable line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cable line

    * kỹ thuật

    đường cáp

    xây dựng:

    đường (dây) cáp