cablegram nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cablegram nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cablegram giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cablegram.

Từ điển Anh Việt

 • cablegram

  /'keiblgræm/

  * danh từ

  bức điện xuyên đại dương; điện tín, cáp

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • cablegram

  * kỹ thuật

  điện:

  báo điện báo

  bức điện tín cáp

  điện tín qua cáp

Từ điển Anh Anh - Wordnet