cable-car nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cable-car nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cable-car giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cable-car.

Từ điển Anh Việt

  • cable-car

    /'keiblkɑ:/

    * danh từ

    toa (xe kéo bằng dây) cáp