cable eyes nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cable eyes nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cable eyes giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cable eyes.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cable eyes

    * kỹ thuật

    lỗ cáp