cablecast nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cablecast nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cablecast giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cablecast.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cablecast

    * kỹ thuật

    sự rải cáp