cable-way nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cable-way nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cable-way giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cable-way.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cable-way

    * kỹ thuật

    đường cáp treo