cable kit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cable kit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cable kit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cable kit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cable kit

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bộ dụng cụ đi cáp