cable pit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cable pit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cable pit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cable pit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cable pit

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    ổ cáp