cable spin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cable spin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cable spin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cable spin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cable spin

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự xoắn dây cáp