cable jointing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cable jointing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cable jointing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cable jointing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cable jointing

    * kỹ thuật

    nối cáp