boost the value of a share nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

boost the value of a share nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm boost the value of a share giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của boost the value of a share.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • boost the value of a share

    * kinh tế

    tạo bầu không khí tăng giá quanh một cổ phiếu