booster heater nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

booster heater nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm booster heater giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của booster heater.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • booster heater

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bộ đun nóng tăng áp

    thiết bị cấp nhiệt phụ