booster solid rocker motor (bsrm) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

booster solid rocker motor (bsrm) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm booster solid rocker motor (bsrm) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của booster solid rocker motor (bsrm).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • booster solid rocker motor (bsrm)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    động cơ của tên lửa đẩy dùng nhiên liệu rắn