booster brake nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

booster brake nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm booster brake giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của booster brake.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • booster brake

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    thắng trợ lực