booster pump station nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

booster pump station nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm booster pump station giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của booster pump station.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • booster pump station

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    trạm bơm trung gian