booster dynamo nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

booster dynamo nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm booster dynamo giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của booster dynamo.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • booster dynamo

    * kỹ thuật

    điện:

    đynamô phụ trợ