boost export to ...) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

boost export to ...) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm boost export to ...) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của boost export to ...).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • boost export to ...)

    * kinh tế

    đẩy mạnh xuất khẩu