boosting regulator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

boosting regulator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm boosting regulator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của boosting regulator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • boosting regulator

    * kỹ thuật

    bộ điều chỉnh tăng đẩy