blood typing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blood typing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blood typing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blood typing.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • blood typing

    determining a person's blood type by serological methods

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).