battle of tertry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

battle of tertry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm battle of tertry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của battle of tertry.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • battle of tertry

    Similar:

    tertry: a battle in France in 687 among the descendants of Clovis

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).