acoustic ware nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acoustic ware nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acoustic ware giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acoustic ware.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acoustic ware

    * kỹ thuật

    sóng âm