acoustic modem nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acoustic modem nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acoustic modem giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acoustic modem.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • acoustic modem

    a modem that converts electrical signals to telephone tones and back again

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).