acoustic horn nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acoustic horn nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acoustic horn giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acoustic horn.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acoustic horn

    * kỹ thuật

    vành loa