acoustic board nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acoustic board nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acoustic board giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acoustic board.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acoustic board

    * kỹ thuật

    tấm cách âm