acoustic paint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acoustic paint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acoustic paint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acoustic paint.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acoustic paint

    * kỹ thuật

    sơn hút âm