acoustic felt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acoustic felt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acoustic felt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acoustic felt.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acoustic felt

    * kỹ thuật

    phớt hút âm