acoustic store nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acoustic store nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acoustic store giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acoustic store.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acoustic store

    * kỹ thuật

    bộ nhớ âm thanh