acoustic guitar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acoustic guitar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acoustic guitar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acoustic guitar.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • acoustic guitar

    sound is not amplified by electrical means

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).