acoustics nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acoustics nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acoustics giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acoustics.

Từ điển Anh Việt

 • acoustics

  /ə'ku:stiks/

  * danh từ, số nhiều (dùng như số ít)

  âm học

  room (architectural) acoustics: âm học kiến trúc

  wave acoustics: âm học sóng

  ray acoustics: âm học tia

  (số nhiều) độ vang âm (của một rạp hát, rạp chiếu bóng...)

 • acoustics

  (vật lí) âm học

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • acoustics

  * kỹ thuật

  âm học

  kỹ thuật âm thanh

  xây dựng:

  độ vang âm

  điện:

  khoa âm thanh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • acoustics

  the study of the physical properties of sound

  Similar:

  acoustic: a remedy for hearing loss or deafness